Abonnemangsvillkor för annonseringstjänster
från COMERLEADS, S.L.

 1. Abonnemangsomfattning
  1. De allmänna villkoren reglerar kommersiella förhållande mellan COMERLEADS S.L., ägare av webbplatsen www.infoisinfo.se (härefter kallad ”INFOISINFO” eller ”WEBBPLATS”) och dess kunder (härefter ”kunder”)
  2. Md ett online-abonnemang på en premiumannons på www.infoisinfo.se förstår och accepterar kunder fullständigt och förbehållslöst, utan reservationer, dessa Allmänna villkor för varje produkt eller tjänst (härefter omnämnt som ”Avtal”), och båda parter accepterar möjligheten för formalisering med alla lagliga medel, inklusive e-post, telefoninspelning, digitaliserad eller elektronisk signatur samt att lagras, arkiveras eller reproduceras med alla tillgängliga medel.
  3. Dessa villkor är synliga och tillgängliga på http://www.infoisinfo.se/prenumerationspolicy
  4. Produkterna och Tjänsterna som erbjuds av INFOISINFO är uteslutande avsedda för yrkesmän och entreprenörer. Av denna anledning kan den nuvarande lagstiftningen inte tillämpas till konsumenter. Om ni avser att verkställa personlig och icke professionell användning av denna webbplats eller de produkter eller tjänster som erbjuds på den måste vi kontaktas i förväg för att kunna definiera det ramavtal som styr förhållandet mellan INFOISINFO och er.
 2. INFOISINFO Information
  1. INFOISINFOär för närvarande, och utan förförståelse till andra verksamheter som de åtar sig nu eller i framtiden, dedikerad till det kommersiella bearbetningen av www.infoisinfo.se, internetkatalog över företag och yrkesmän.
  2. Identifikationsuppgifterna är följande:
   • Företagsnamn: COMERLEADS, S.L.
   • Adress: Alejandro González, 5 – 28028 – Madrid (Spanien)
   • E-mail: kunder@infoisinfo.se
   • Datapost i Madrids handelsregister (”Registro Mercantil”): Volym 26881, bok 0, folio 174, sektion 8, sidnummer M-484456, post 1ª.
   • Skatteregistreringsnummer: B-85753614.
 3. Kunder
  1. Kunden kan vara en person eller juridisk enhet som har rättsliga befogenheter att ingå i ett sådant villkor och i enlighet med relevant spansk lagstiftning och som avser att använda kostnadsfria tjänster eller avgiftsbelagda tjänster som tillhandahålls av www.infoisinfo.se. All kundens data lagras i ett abonnemangsformulär på webbplatsen (härefter Detaljerad prenumerationspolicy”). Godkännandet av dessa villkor är nödvändigt för att kunna registrera sig som en kund och registrera de tjänster som krävs.
  2. Kunden, eller någon av dess ombud, representanter eller faktorer som agerar i dess ställe, garanterar nödvändig behörighet att teckna kontraktet och vara bunden till dessa villkor.
  3. Kunden fastslår att informationen som anges är sanningsenlig.
 4. Syftet med avtalet
  1. Syftet med avtalet omfattar annonseringstjänsterna från INFOSINFO i utbyte mot att kunden betalar en avgift för den tidsperiod som fastställs i avtalet.
  2. I detta syfte kommer INFOISINFO att utföra diffusionen av ”Premiumannonsen” på det utrymme som beslutats vid prenumerationstidpunkten via Detaljerad prenumerationspolicy och i hänsyn till de tekniska begränsningar som stöds av INFOISINFOS system.
  3. unden känner vid och accepterar INFOISINFOS ENSAMMA ANSVAR i organiseringen av annonser på webbplatsen www.infoisinfo.se. En godkänner även att INFOISINFO har sina egna regler och riktlinjer för annonsers klassificering på sin webbplats.
  4. Kunden känner vid och förstår att ett antal av ”Premiumföretag”-produkter som tecknas kan hindra följandet av de olika riktlinjerna för varje annons. INFOISINFO kan av denna orsak inte garantera en specifik position för annonsen, förutom när kunden har prenumererat på specifika villkor.
  5. Begäran om ändringar av annonserna kommer att genomföras enligt sektion 14.1 via INFOISINFO-formulär eller eller ”Detaljerad prenumerationspolicy”
  6. Kunden samtycker till att INFOISINFO kan anpassa tjänster som tidigare avtalats, efter tekniska framsteg eller andra produkter med liknande eller samma sortiment eller funktion utan att behöva göra några omfattande ändringar i avtalet som tidigare beslutats.
 5. Giltighet och varaktighet
  1. Avtalet skall börja gälla och träda i full kraft från tidpunkten för kundens godkännande, såvida inte INFOISINFO meddelar icke-godkännandet av det kommersiella förhållandet inom sju dagar från det angivna datumet.
  2. Avtalet är på obestämd tid och kommer att förnyas automatiskt för varje avtalad period fram till att kunden önskar att avbryta i enlighet med paragraf 14.2.
 6. INFOISINFOS skyldigheter
  1. Varje premiumannons utformas av INFOISINFO.
  2. INFOISINFO kommer, som ägare till användarrättigheterna, att ge varje kund rättigheten till att, i multimedia-format, använda olika annonser som produceras under tiden avtalet tillämpas, där användarrätten begränsas till enbart INFOISINFOS servrar, uteslutande enligt villkoren som tidigare beviljats i avtalet.
  3. Det ursprungliga datumet för publicering av annonseringen inträffar senast trettio dagar efter att kunden levererar den informationen som annonsen ska innehålla; kundens godkännande skall underförstått ses som beviljat, såvida inget annat indikeras, efter att informationen som annonsen innehåller har levererats av kunden till INFOISINFO.
 7. Kunders skyldigheter
  1. Gällande de tekniska resurserna tillgängliga för kunden:
   • a. Kunden måste, för att säkerställa korrekt och fullständigt användande av tjänsten, ha de tekniska och elektroniska resurser eller datorresurser som är nödvändiga. Detta gör att kunden är ensam ansvarig för alla defekter eller incidenter som uppstår när tjänsten levereras där personliga resurser som används är otillräckliga.
   • b. Kunden skall, i förekommande fall, ange den exakta webbadressen för destinationswebbplats som annonsen omdirigerar till, och frånsäger sig allt ansvar gentemot INFOISINFO över eventuella ändringar på annonspositionen som kan uppstå vid användandet av webbläsare som inte är standard.
  2. Gällande användandet av tjänsten eller dess innehåll:
   • a. Alla tjänster som är avtalade är personliga och icke-överförbara. Kunden godkänner och åtar sig att undanhålla alla lösenord som anges av INFOISINFO, och de kan därför inte användas av tredjeparter, i enlighet med avtalet i paragraf a) i klausul 8.1 av denna Generella prenumerationspolicy.
   • b. Klienten skall respektera den nuvarande lagstiftningen och i synnerhet alla principer för uppehållandet av allmän ordning, respekt för människors integritet samt icke-diskrimineringen av ras, sex, religion, åsikter, nationalitet, funktionshinder eller andra personliga eller sociala anledningar, skyddandet av barn- och ungdom, skyddande av rättigheter kopplade till personlig integritet och familjeintegritet, yttrandefrihet och informationsfrihet.
   • c. Klienten garanterar att informationen som anges är sanningsenlig och uppdaterad och förklarar att innehållet på annonserna, varumärken och övrig immateriell eller industriell egendom som integrerar sådant innehåll eller sådant på deras webbplats, inte bryter mot några andra människor eller enheters rättigheter, inte är olagligt eller kränkande, är sanningsenligt och överstämmande med kvaliteten på produkterna eller tjänsterna, räknar med nödvändiga licenser eller tillstånd som krävs enligt lag och i enlighet med yrkesorganisationernas krav när det är en reglerad verksamhet. Kunden är ensamt ansvarig för eventuella brott mot dessa skyldigheter, och är tydligt medveten om att brist på sanningshalten i dessa annonser aldrig kommer att skapa några skyldigheter för INFOISINFO, och åtar sig att kompensera INFOISINFO till följd av påföljder som pålagts av lämpliga organ.
   • d. I händelse att annonseringsposter innehåller anspelningar att göra reklam för lotteri, tävlingar eller andra kampanjer skall kunden rätta sig efter rådande lagstiftningar för hasardspel, betting och spelande och ha administrativt tillstånd och medföljande skyldigheter, och förbinder sig även att ersätta INFOISINFO för alla brott eller skyldigheter som uppstår från sådana handlingar.
   • e. Kunden skall ensamt vara ansvarig för allt innehåll på sin hemsida och för meddelande som skickats genom elektroniska medel, samt data som angivits och vara medveten om att integrations av annonser på www.infoisinfo.se inte innebär någon rekommendation av INFOISINFO att köpa eller hyra produkterna eller kundens tjänster.
   • f. Kunden vidkänner att INFOISINFO inte är skyldig att underhålla kundens hemsida och inte heller för orderläggning, betalningshantering, leveranser, annulleringar eller återbetalningar och inte heller tillhandahåller tjänster till kunden i samband till orderna som placeras via kundens hemsidan.
   • g. Kunden förbinder sig till att webbplatsen inte omfattar något innehåll som ägs eller licensieras av INFOISINFO, inklusive utan begränsning INFOISINFO-annonser, förutom i de fall där INFOISINFO ingått ett avtal om partnerskap eller övrig anknytning.
   • h. Kunden beviljar INFOISINFO oåterkallelig rätt till att få tillgång till, indexera, kopiera (cacha) och visa (i förhållande till kundannonser) webbplatsen eller hemsidor som är länkad i deras profil av alla instrument eller automatiska mekanismer, inklusive webbspindlar och sökrobotar. Denna licens ger INFOISINFO möjlighet att skapa eller visa fullständiga eller partiella kopior av texten, grafik, bilder, ljud, video eller annat innehåll som kan hittas på dessa webbplatser, inklusive rätten att visa och skapa miniatyrbilder.
   • i. Kunden godkänner att INFOISINFO utför innehållssäkerhetskopior av annonserna som utförs i elektroniskt format och avtalade under avtalets giltighet.
   • j. Kunden kommer att ha tillgång till en kontrollpanel där registrering, modifiering och alla andra frågor som rör kundens profil kan hanteras.
   • k. INFOISINFO äger rättigheterna över immateriella egendomar eller har erhållit nödvändiga licenser eller tillstånd för verksamhet med domännamn, varumärken och logotyper, program, information och datorprogram som är relaterade till webbplatsen och tekniken som är associerad med den, samt dess innehåll.
   • l. Den här hemsidans innehåll (inklusive designer, programvara, texter, bilder, källkod…) skyddas av immateriell och intellektuell äganderätt.
   • m. Innehåll får inte användas, reproduceras, kopieras eller överföras i någon form utan uttryckligt skriftligt tillstånd från INFOISINFO.
   • n. Kunden beviljar INFOISINFO en gratis, icke-exklusiv och universell användnings- och verksamhetslicens för publicering, modifiering, transformation, sammanställning och offentlig kommunicering i alla former, utan geografisk begränsning eller tidsbegränsning för innehåll som publiceras av varje kund genom deras hemsida.
   • o. Kunden är ensamt ansvarig för hemsidans innehåll, och yrkar att den har alla nödvändiga samtycken och godkännanden för publiceringen av innehåll, och befriar INFOISINFO från allt ansvar. Kunden vidkänner och fastställer att allt innehåll publiceras under kundens ensamma ansvar. Skall därför vara ansvarig för alla sanktioner och/eller kompensationer som härstammar från annonseringsinnehåll.
 8. Åtkomstvillkor och användande av tjänster
  1. Användandet av de olika tjänsterna kommer att ske under följande villkor:
   • a. Åtkomsten sker via kundens webbläsare och genom användning av lösenorden som tillhandahålls till kunden. Dessa nycklar är konfidentiella och personliga så de måste förvaras säkert av kunden att de inte under några omständigheter kan användas av tredje parter. Kunden ansvarar fullständigt för allt som deras personliga lösenord används till och befriar INFOISINFO från allt ansvar.
   • b. Åtkomst till tjänsternas kan nekas till kunden som inte lyckats uppfylla sina skyldigheter och åtaganden.
  2. Kunden antar sig allt ansvar som kan uppstå vid felaktigt använde av tjänsterna.
  3. INFOISINFO, tjänstens ägare, kan för att garantera kundens rättigheter:
   • a. Övervaka tjänsten och samtidigt respektera kundens rättigheter och kommuniceringar.
   • b. Avbryta tjänsten temporärt utan förvarning av tekniska eller juridiska skäl som visas på http://www.infoisinfo.se/prenumerationspolicy om det är tekniskt möjligt.
   • c. Ändra villkoren för tillhandahållande av tjänster när det krävs av tekniska orsaker eller vid genomförandet av nya lagar. Båda omständigheterna skall anges på ovan nämnda hemsidan INFOISINFO.
   • d. Lägga till eller ta bort alla webbtjänster och all relaterad information som kan vara olaglig eller kränkande.
  4. INFOISINFO Bemyndigar kunden att använda de intellektuella egendomsrättigheterna som är relaterade till de program som är installerade på servern som driver INFOISINFO. Utöver det beviljar INFOISINFO inget annat användningstillstånd, förbjuder fullständig eller partiell reproduktion, dess bearbetning, överföringar, lånande och all annan form av överföring, utan skriftligt tillstånd.
 9. Pris och betalningar
  1. Som ersättning för den avtalade tjänsten skall kunden betala den avtalade avgifter för den avtalade perioden, med förbehåll för skatter.
  2. Kunden samtycker till att utföra betalningar för tillhandahållna tjänster. Vid obetalda fall kan INFOISINFO avvisa alla begäran som görs av kunden, och har alternativet att avbryta andra ej utförda tjänster. Kunden bemyndigar INFOISINFO att avsluta avtalet och kräva uppskattat skadestånd.
  3. Försenad betalning från kunden bemyndigar INFOISINFO att, utan tidigare kommunicering, tillfälligt avbryta spridningen av avtalad annonsering. När förseningen är längre än 2 månader godkänner kunden att INFOISINFO upphör med publiceringen av avtalad annonsering, som tidigare nämnts.
  4. Eventuella klagomål som kunden önskar att framföra angående ändringar som gjorts till deras konto skall meddelas till INFOISINFO inom 30 dagar från betalning, i enlighet med villkor 11.1
 10. ekretess och dataskydd
  1. Avtalets innehåll och all information och dokumentation som båda parterna utbyter är av konfidentiell natur under dess tillämpning, förutom data för annonsspridning, data över auktoriserade överlåtande av kunden eller information från kunder med obetalda skulder.
  2. All personlig data som finns i den avtalade dokumentationen mellan de två parterna kommer att ingå i en fil, som ägs av INFOISINFO, för att förvalta affärsförbindelsen och för att förmedla de senaste funktionerna för produkter och tjänster
  3. Kunden kan få åtkomst till, korrigera, annullera eller avvisa om det är nödvändigt genom att skicka ett brev till COMERLEADS, SL, Alejandro González, 5-28028 Madrid, med godkänd legitimering
  4. INFOISINFO hanterar inte kundens personuppgifter för de tjänster som beskrivs i detta avtal.
  5. Kunden samtycker till att motta marknadskommunikation gällande produkter eller tjänster som erbjuds av INFOISINFO via alla, inklusive elektroniska, kanaler.
 11. Krav och ersättningar
  1. Krav:
   • a. INFOISINFO vidkänner kundens rättigheter att lösa avtalsenliga incidenser genom en enkel procedur, som består av utelämnande av information (genom en metod som låter den klagande identifieras), klagomålets innehåll och dess datum. När INFOISINFO mottagit klagomålet eller utsträckningen kommer de omedelbart att vidta åtgärder för att svara.
   • b. INFOISINFO har en kundtjänst för att lösa avtalsfrågor eller klagomål. Denna tjänst kan utföras av INFOISINFO eller en tredje part
   • c. Kagomålen som återges i föregående paragraf ska skickas med e-post till kunder@infoisinfo.se eller också via telefon (+34 91 014 98 22). De kan skickas via vanlig post adresserad till:
    • COMERLEADS, S.L.
    • Complaints Resolution Service
    • Alejandro González, 5 - 28028 - Madrid
   • d. Formuleringen av någon typ av klagomål befriar inte kunden från att betala avgifter.
  2. Ersättningar:
   • a. INFOISINFO är ansvarig för fel och brister i innehåll som båda parterna anser nödvändigt för annonseringstjänsterna som neutraliserar annonsens effektivitet. INFOISINFO kommer endast att ta ansvar när fel som tillskrivs INFOISINFO meddelas av kunden inom 30 dagar från annonsens startdatum. I dessa fall ska INFOISINFO omedelbart lösa nämnda fel inom högst sju dagar.
   • b. Kunden förbinder sig till att ersätta INFOISINFO och deras leverantörer, licensgivare, licenstagare, underleverantörer, ombud, advokater och anställda för allt ansvar som uppstått från missbruk av tjänsten eller brott mot någon av skyldigheterna som regleras i avtalet, inklusive utan begränsning brott mot representationer eller garantier. Kunden är ensamt ansvarig för betalning av ersättning för skador som ska betalas till INFOISINFO eller tredje parter.
 12. Garantifriskrivning
  1. Klienten samtycker till att användandet av avtalade tjänster sker på egen risk. INFOISINFO och dess informationsleverantörer, licensgivare, licenstagare, anställda, ombud, advokater och underleverantörer garanterar inte resultat avseende ett minimum antal användare eller framgång för kundens annonser och även information, produkter eller tjänster som tillhandahålls med anknytning till INFOISINFO.
  2. INFOISINFO utelämnar, i sitt eget och tillverkares, licensgivare, licenstagare, underleverantörer, konsulter, ombud, förvaltare och/eller anställdas namn alla garantier inklusive, men inte begränsat till: (1) tillgänglighet, lämplighet eller innehåll för avtalad tjänst och/eller information, produkter eller tjänster som är tillgänglig genom denna tjänst; (2) tillfredsställande kvalitet, säljbarhet och/eller lämplighet för ett visst ändamål.
 13. Ansvar
  1. INFOISINFOS och dess leverantörer, licensgivare, licenstagare, anställda, ombud, representanter eller underleverantörers ansvar skall för samtliga handlingar som de kan kopplas till vara uteslutande till direkta skador som orsakats på grund av misslyckad leverans, fel, försummelse, avbrott, förlust, skyldighet, bristande utbud, datorvirus, destruktion, obehörig åtkomst, ändring och olagligt användande av filerna. Ansvarsskyldigheten för inträffade skador är begränsat till dubbelt så mycket som det fakturerade nettopriset för annonsen eller annonserna som påverkats av felet eller kontraktsbrottet och prissänkningen för den påverkade annonsen proportionerligt till felet som begicks.
  2. INFOISINFO och dess leverantörer, licensgivare, licenstagare, anställda, ombud, advokater eller underleverantörer är inte ansvariga för oavsiktliga, direkta eller indirekta skador som orsakats genom användning av avtalade tjänster som genomförts av tredjeparter eller länkade webbplatser samt även handlingar, fel inuti länkar som tillhandahålls av INFOISINFO till tredje parter genom avtal.
  3. INFOISINFO har inget ansvar för driftbrott eller fördröjningar i sin verksamhet i händelse att uppehållandet är orsakat av strejk eller lockout, leveransbegränsningar, kravaller, terroristattacker, uppror, brand, storm, explosion, jordbävning, internetavbrott, datorvirus, krig, statliga handlingar eller någon annan händelse som ligger rimligen utanför INFOISINFOs kontroll.
 14. Avtalsändringar eller avtalsuppsägning
  1. För att modifiera annonser som visas på INFOISINFO ska begäran skickas till följande: a) Förbered sida på www.infoisinfo.se eller b) kunder@infoisinfo.se.
  2. En kund kan säga upp ett avtal när:
   • Verktygen som förklaras i tidigare klausul eller adressen som anges i klausul 2.2 för vanlig post används. INFOISINFO kommer inte att betrakta kommunikation som sker med andra medel som mottagen
  3. När olika annonser eller produkter är avtalade genom Specialerbjudande eller ett kampanjpaket kommer partiell annullering av erbjudandet inte tillåtas under några fall.
  4. INFOISINFO förbehåller sig rätten att avbryta, avvisa eller upphäva en annonsering i följande fall:
   • a. krav från rättsliga eller administrativa myndigheter.
   • b. när annonsinnehållet är vulgärt, kränkande eller strider mot utgivning riktlinjer för webbplatsen eller kan skada anseendet av www.infoisinfo.se eller någon tredje part.
   • c. när samma annons används av två eller fler yrkesmän, företag eller bolagsnamn utan gällande koppling och med enda syfte att dela kostnaden för annonsen. I detta fall kan kommersiella centra eller liknande verksamheter inte kunna inkludera några referenser till butiker eller företag som ingår.
   • d. när INFOISINFO upptäcker direkt eller direkt korrelation mellan kunden och andra debiterade kunder. I det här syftet ses det som en ”korrelation” (i) när en kund använder samma telefonnummer, adress, e-post, bolagsnamn eller övrigt element som tidigare klassificerats tillhöra en debiterad kund, utom i fall där det uttryckligen godkänts av INFOISINFO. Samt/eller (ii) när ett bolag tar ställning som en debiterad kunds förvaltare, partner och / eller ombud.
 15. Modifiering av Allmän abonnemangspolicy
  1. INFOISINFO kan komma att ändra innehållet i aktuell Allmän abonnemangspolicy, förutsatt att det finns en anledning att göra det. ska Vid samtliga fall tillkännagivas via http://www.infoisinfo.se/prenumerationspolicy och alltid specificera de olika anledningarna till varför ändringar genomförs. Det tolkas som att det finns tillräckliga skäl att motivera ändringen när den avser att:
   • a. utvidga antalet tjänster som är tillgängliga för kunder eller förbättra dem.
   • b. anpassa de avtalade tjänsterna till utvecklingen av nya tekniker.
   • c. anpassa klausuler till nuvarande lagar.
  2. De allmänna eller detaljerade villkoren, om det finns några, får inte modifieras förutom vid uttryckligt skriftligt medgivande. De ändrade villkoren träder i kraft från publiceringstillfället, så att de modifierade avtal som bildas efter detta är föremål för de ändrade villkoren
  3. Med hänsyn till den ovannämnda rekommenderar vi starkt att du kontrollerar om villkoren har ändrats innan du undertecknar ett avtal med INFOISINFO.
 16. Aktuell jurisdiktion och tillämplig lagstiftning
  1. Tillämplig lag är den spanska lagstiftningen
  2. Domstolarna i Madrid är den enda behöriga myndigheten för att lösa tvister eller rättstvister som kan uppstå när det gäller tolkningen eller tillämpningen av det här avtalet.