Rättsligt meddelande

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV PORTALEN

1. RÄTTSLIGT MEDDELANDE OCH INFORMATION OCH GODKÄNNANDE

Detta rättsliga villkor och denna information (hädanefter ”Rättsliga villkor”) reglerar användningen av internetportaltjänsten ”www.infoisinfo.se” (hädanefter ”Hemsidan”) som Comerleads, SL (hädanefter ”Comerleads”) gör tillgänglig för internetanvändare. Comerleads, residerat på Calle Alejandro González 5, 6 º B, 28028, Madrid, Spanien med CIF-nummer B 85753614, registrerat i Registro Mercantil de Madrid, Tomo: 26.881, Folio:174, Sección:8, Hoja: M-484456, Inscripción: 1.

Användandet av denna Hemsida ger besökaren status på användare av denna hemsida (hädanefter ”Användare”) och det innebär ett fullständigt och oreserverat godkännande av alla bestämmelser i detta Rättsliga Meddelande som publicerats av Comerleads när användaren besöker portalen. Följaktligen måste användaren noggrant läsa denna Integritetspolicy varje gång han/hon avser att använda Hemsidan eftersom den kan ändras.

Användandet av särskilda tjänster som erbjuds till användare genom denna Hemsida är föremål för specifika villkor (hädanefter ”Villkoren”) som, i vissa fall, ersätter, kompletterar och / eller ändrar detta Rättsliga Meddelande. Därför måste användaren även läsa relevanta Villkor innan sådana tjänster används. Användandet av hemsidan är dessutom föremål för alla meddelande, användningsförordningar och instruktioner som Användaren får kännedom av Comerleads som ersätter, kompletterar och/eller ändrar detta Rättsliga Meddelande.

2. OBJEKT

Genom Hemsidan erbjuder Comerleads användare åtkomst och användning av olika tjänster och innehåll (hädanefter ”Tjänsterna”) som görs tillgängliga av Comerleads eller tredjeparter.

3. VILLKOR FÖR TILLGÅNG OCH ANVÄNDNING AV HEMSIDAN

3.1. Gratis åtkomst och användning av Hemsidan

Tillhandahållandet av tjänster från Comerleads är gratis för användare. Dock är några av de erbjudna tjänsterna från Comerleads eller tredjeparter genom Hemsidan föremål för att betala en kostnad på det sätt som anges i de Relevanta Villkoren.

3.2. Användarregistrering

I största allmänhet kräver tillhandahållandet av tjänster inte tidigare prenumeration eller användanderegistrering. Comerleads förutsättningar för användandet av specifika Tjänster till tidigare utförande av motsvarande användarregistrering. Comerleads erbjuder även några tjänster som kräver slutförande av ytterligare register. Det nämnda registret ska utföras som det uttryckligen anges i själva tjänsten eller villkoren som reglerar den.

För att få tillgång och/eller använda specifika tjänster under användarregistreringen måste användaren ange ett användarnamn och ett lösenord och åtar sig därmed att använda båda omsorgsfullt (namn användarnamn och lösenord) och hålla dem hemliga för att förhindra skada från missbruk och vanvård av dem.

3.3. Användarrecensioner

Vår hemsida ger möjligheten att skapa kommentarer om företaget/produkten/tjänsten som marknadsförs. Comerleads ansvar inte för de åsikter eller kommentarer som görs av användaren, som har en skyldighet att inte publicera kommentarer eller handlingar: kränkande, felaktiga, förfalskade, kränkande, ärekränkande, obscena, profana, kränkande, förolämpande, underförstått eller uttryckligen sexuellt hotfulla, kränkande, rasistiska, sexistiska, diskriminerande av någon anledning, attackera moral, allmän ordning, grundläggande rättigheter, allmänna friheter, ära, integritet eller bilden av andra och, i allmänhet, reglerna och / eller illegala eller överträdande rättigheter för tredjeparter. (ii). Förmedling av skräpmejl, ”SPAM”, kommersiella meddelande eller icke-beställda massmejl; felaktiga, missvisande eller marknadsförande av illegala aktiviteter eller oförskämt beteende, hotande, obscent, ärekränkande eller smädande. (iii) Tillhandahållande av praktisk information om illegala aktiviteter. (iv) Som involverar alla typer av marknadsföring eller kommersiella aktiviteter, även utan monetärt avseende. (v) Som innehåller privat information från tredjeparter som kräver samtycke från den som äger datan. Användaren kommer att ställas till svars inför Comerleads eller tredjeparter för eventuella skador som kan vara en konsekvens av en överträdelse av dessa skyldigheter. Webben tillåter utfärdande och offentliggörande av åsikter, positiva eller negativa, om verksamheter/tjänster/produkter. Hemsidan kommer emellertid inte att publicera eller eliminera de recensioner som inte uppfyller villkor nämnda ovan och och tar inte ansvar eller garanterar riktigheten på åsikterna som kan uttryckas av användare på hemsidan.

3.4. Informations riktighet

All information som kommer från användaren genom Tjänsterna måste stämma. Av detta ändamål garanterar äktheten på all data som anges i formulär som är nödvändiga för prenumerationen av Tjänsterna. På samma sätt är det Användarens skyldighet att uppdatera den information som angivits till Comerleads så att den under alla tillfällen samstämmer med användarens riktiga situation. I detta fall är Användaren ensamt ansvarig för eventuella falska eller felaktiga uttalanden som görs och den skada som drabbar tredjeparter eller Comerleads på grund av informationen som angivits.

3.5. Minderåriga

För att använda hemsidans tjänster måste minderåriga erhålla tillstånd från sina föräldrar, vårdnadshavare eller juridiska ombud, som kommer att vara ansvariga för alla handlingar som utförs av barn som de ansvarar för.

Ansvaret att bestämma specifika tjänster eller innehåll som minderåriga har tillgång till är upp till de vuxna som har ansvar över dem. Eftersom internet tillåter tillgång till innehåll som kanske inte är lämpligt för minderåriga informerar vi användare att det finns mekanismer, inklusive programvarufilter som begränsar vilket innehåll som är tillgängligt och, om än ej fullständigt felfritt, är särskilt användbara för att kontrollera och begränsa material som kan nås av minderåriga.

3.6. Skyldighet att använda Hemsidan och Tjänsterna korrekt

Användaren samtycker till att använda Hemsidan och Tjänsterna i enlighet med lagen, detta Rättsliga Meddelande, specifika tjänsters villkor eller meddelande, att använda föreskrifter och instruktioner som som tillkännagivits, samt moral och accepterade principer av moral och allmän ordning. I detta syfte får Användaren inte använda Tjänsterna i illegala syften som förbjuds i detta rättsliga meddelande, skada andras rättigheter och intressen, skada deras profil och/eller professionalism, eller på något sätt skada, inaktivera, överbelasta, försämra eller förhindra normalt användande av Tjänsterna, utrustningen eller dokumenten, filerna och all typ av innehåll som lagras på datorer (hackning) Comerleads, andra Användare eller Internetanvändare (hårdvara och mjukvara).

I synnerhet och endast vägledande och inte uttömmande, instämmer användaren att inte överföra, distribuera eller göra tillgängliga för tredjeparter information, data, innehåll, meddelanden, grafik, teckningar, ljudfiler och / eller bilder, fotografier, inspelningar, programvara och, i allmänhet, alla typer av material som:

(a) På något sätt strider mot, förringar eller kränker grundläggande rättigheter och allmänna friheter som erkänns i konstitutionen, internationella fördrag och annan lagstiftning.

(b) Orsakar, framkallar eller främjar brottsligt, ärekränkande, nedsättande, våldsamt eller, i allmänhet, i motsats till lagen, moral och allmänt accepterade seder eller allmän ordning.

(c) Orsakar, framkallar eller främjar handlingar, inställningar eller tankar som är diskriminerande mot kön, ras, religion, trosbekännelse, ålder eller tillstånd.

(d) Innehåller. För att göra tillgänglig eller tillåta tillgång till produkter, föremål, meddelande och / kriminella, våldsamma, kränkande, skadliga eller, i allmänhet, i strid mot lag, moral och allmänt accepterade handlingar eller allmän ordning.

(e) Leder eller som kan leda till en oacceptabel situation med ångest eller rädsla.

(f) Orsakar eller framkallar fara eller skada mot hälsa och psykisk balans.

(g) Är falska, tvetydiga, felaktiga, överdrivna eller förlegade som leder till vilseledande mot sitt syfte eller avsikter eller ändamål för kommunikation.

(h) Skyddas av alla typer av rättigheter för intellektuell egendom som tillhör tredjeparter utan att Användaren erhållit de befogenheter som krävs från dess ägare för att genomföra användningen som gjorts eller föreslagits.

(i) Bryter mot tredjeparters hemligheter

(j) Strider mot rätten till ära, personlig eller familjens integritet eller människors framställning

(k) På något sätt försämrar Comerleads eller tredjeparters rykte.

(l) Bryter mot bestämmelserna om sekretess för kommunikation.

(m) Upprättar, i detta fall, illegal annonsering, vilseledande eller orättvis och, i allmänhet, upprättar orättvis konkurrens.

(n) Innehåller virus eller andra fysiska eller elektroniska element som kan skada eller förhindra normal drift av nätverket, systemet eller datorutrustningen (hårdvara och mjukvara) som ägs av Comerleads eller tredjeparter, eller som kan skada elektroniska dokument och filer som lagras på dessa datorer.

(o) Orsakar på grund av dess egenskaper (såsom format, längd osv.) svårigheter för normalt drivande av Tjänsten.

3.7. Skyldighet att använda Innehållet korrekt

I enlighet med bestämmelserna i punkt 3.6 samtycker Användaren till att använda innehållet som finns tillgängligt för användare som använder Hemsidan för dessa, men inte begränsat till text, fotografier, grafik, bilder, ikoner, teknologi, mjukvara, länkar och övriga audiovisuella innehåll eller ljudinnehåll samt grafisk design och källkod (hädanefter ”Innehållet”) i enlighet med lagen, detta rättsliga meddelande, specifika Tjänster Villkor och övriga Meddelande, använda föreskrifter och instruktioner till hans vetskap, mora och accepterade principer av moralitet och allmän ordning, och i synnerhet samtycker du till att inte:

(a) Reproducera, kopiera, distribuera, göra tillgänglig eller på annat sätt offentligt vidarebefordra, omvandla eller ändra Innehållet, såvida det inte tillåts av upphovsrättsinnehavaren eller är lagligt tillåtet;

(b) radera, ändra eller på något annat sätt förändra upphovsrätten och annan identifierande data av Comerleads reserverade rättigheter, eller deras ägare, fingeravtryck eller andra tekniska metoder som används för igenkännande.

Radera, ändra eller på något annat sätt förändra upphovsrätten och annan identifierande data av Comerleads reserverade rättigheter, eller deras ägare, fingeravtryck eller andra tekniska metoder som används för igenkännande.

3.8. Användning av de tjänster som erbjuds på webbplatsen i enlighet med Comerleads antispam-policy.

Användaren förbinder sig att avstå från att:

(i) samla in data i marknadsföringssyfte och överföra alla typer av annonsering och förbindelser i ett försäljningssyfte eller andra kommersiella verksamheter utan tidigare förfrågan eller godkännande,

(ii) Skicka någon typ av oombedda meddelande eller tidigare ej godkända till en grupp människor,

(iii) skicka oönskade kedjemejl eller elektroniska,

(iv) använda distributionslistor som kan nås via Tjänsterna för Genomförande av Kategorier under paragraf (i) till (iii) ovan,

(v) göra data insamlad från mejllistor tillgänglig för tredjeparter, i något syfte.

Användaren eller tredjeparter som skadas av mottagandet av oönskade meddelande som skickas till en pluralitet av personer kan komma i förbindelse med Comerleads genom att skicka ett meddelande till följande e-postadress: kunder@infoisinfo.se

4. INGEN LICENS

Alla varumärken, varunamn eller logotyper som syns på Hemsidan är egendom som tillhör Comerleads eller tredjeparter, och användandet eller tillgången till Hemsidan och/eller Tjänsterna beviljar inte Användaren några typer av rättigheter över varumärken, varunamn och/eller logotyper.

nnehållet är även upphovsrättskyddat av Comerleads eller tredjeparter, utan implicit tilldelning

5. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER OCH ANSVAR SOM

5.1. Friskrivning från garantier och ansvar för driften av Portalen och Tjänster

5.1.1. Tillgänglighet och kontinuitet, användbarhet och felbarhet

Comerleads garanterar inte tillgängligheten och kontinuerligt drivande av Hemsidan och dess Tjänster. När det är rimligen möjligt kommer Comerleads att uppmärksamma eventuella avbrott vid drivandet av Hemsidan och Tjänsterna. Comerleads garanterar inte användandet av Hemsidan och Tjänsterna för att utföra en specifik verksamhet, och ej heller dess felbarhet, och framförallt men ej begränsat, att användare kan använda Hemsidan och Tjänsterna effektivt, ha tillgång till olika Sidor som formar Hemsidan och de som tillhandahåller Tjänster.

Comerleads avsäger sig allt ansvar för skador av något som slag som kan bero på bristande tillgänglighet eller ej fortsatt drivande av Hemsidan och Tjänsterna, bedrägligt användande som användare kan ha bidragit med till sidan och tjänsterna, till felbarheten på hemsidan och tjänsterna och i synnerhet, men inte begränsat till, brister i tillgången till olika sidor på webbplatsen eller från sidor som tillhandahåller tjänster.

5.1.2. Sekretess och säkerhet vid användningen av Hemsidan och Tjänsterna

Comerleads garanterar inte sekretess och säkerhet för användandet av Hemsidan och Tjänsterna och garanterar, i synnerhet, inte att tredjeparter inte får bekanta sig med villkoren, klasserna, egenskaperna och omständigheterna för användning som användare av Hemsidan och Tjänsterna gör.

Comerleads avsäger sig allt ansvar för skador av alla sorter som kan bero på den kunskap som icke-auktoriserade tredjeparter kan ha om villkoren, klass, egenskaper och omständigheter vid användning som användare som utnyttjar portalen och tjänsterna.

5.2. Friskrivning från garantier och ansvar för innehållet

5.2.1. Kvalitet

Comerleads kontrollerar eller garanterar inte att de är fria från virus eller andra element av Innehållet som kan påverka ditt system (mjukvara och hårdvara) eller elektroniska dokument och filer som lagras på dess dator.

5.2.2. Laglighet, tillförlitlighet och användbarhet

Comerleads garanterar inte Innehållets laglighet, tillförlitlighet och användbarhet.

Comerleads avsäger sig allt ansvar för alla typer av skador som kan bero på överföring, distribution, lagring, tillgänglighet, tillhandahållande eller tillgång till innehållet, och specifikt, men inte begränsat till, skador som kan vara en konsekvens av följande:

(a) Strider mot lag, moralitet och allmänt accepterade principer av moralitet eller allmän ordning som är ett resultat av överföring, distribution, lagring, tillgänglighet, mottagande eller tillgång till innehållet.

(b) Intrång på intellektuell egendom, affärshemligheter, alla typer av avtalsenliga åtaganden, rätt till heder, integritet för familj eller privatperson och personlig profil, egendomsrättigheter som är ett resultat av överföring, distribution, lagring, tillgänglighet, mottagande eller tillgång till innehållet.

(c) Prestanda för handlingar med orättvis konkurrens och illegal marknadsföring som ett resultat av överföring, distribution, lagring, tillgänglighet, mottagande eller tillgång till innehållet.

(d) Brist på sanning, riktighet, fullständighet, relevans eller aktualitet på innehållet.

(e) Brist på typer av ändamål och uppfyllandet av förväntningar som genereras av innehållet

(f) Misslyckande, fördröjd prestanda, felaktig prestanda eller uppsägning av alla typer av skyldigheter mot tredjepartskontrakt med tredjeparter genom eller i samband med åtkomst till innehåll.

(g) Brister för alla typer av innehåll som överförs, distribueras, förvaras, görs tillgängligt eller överförs på andra sätt, mottas, erhålls eller som kan kommas åt genom hemsidan eller tjänsterna.

5.2.3. Sanningshalt, riktighet, fullständighet och allmänt bruk

Comerleads garanterar inte sanningshalten, riktigheten, fullständigheten eller aktualiteten på innehållet på hemsidan som genererats av Comerleads anställda eller användare av Hemsidan som publicerar sina åsikter på denna sida.

Comerleads avsäger sig allt ansvar för alla typer av skador som kan vara ett resultat av brist på sanning, riktighet, fullständighet eller aktualitet på innehållet.

5.3. Friskrivning från garantier och ansvar för de tjänster som tillhandahålls av tredjeparter genom portalen

5.3.1. Kvalitet

Comerleads kontrollerar eller garanterar inte att de är fria från virus eller andra elelement i tjänsterna som tillhandahålls av tredjeparter genom Portalen som kan orsaka förändringar i systemet (mjukvara och hårdvara) eller elektroniska dokument och filer som lagras på ditt datorsystem.

Comerleads avsäger sig allt ansvar för alla typer av skador som kan bero på närvaron av virus eller närvaron av andra element som negativt påverkar de tjänster som tillhandahålls av tredjeparter genom sidan som kan orsaka ändringar i datorsystemet, elektroniska dokument och användarfiler.

5.3.2. Laglighet, tillförlitlighet och användbarhet

Comerleads garanterar inte lagligheten, tillförlitlighet och användbarheten för de tjänster som tillhandahålls av tredjeparter genom Portalen.

Comerleads avsäger sig allt ansvar för alla typer av skador som kan vara ett resultat från tjänsterna som tillhandahålls av tredjeparter genom hemsidan, och specifikt men ej begränsat till skador som kan härstamma från:

(a) Strider mot lag, moralitet och allmänt accepterade principer av moralitet eller allmän ordning som är ett resultat av överföring, distribution, lagring, tillgänglighet, mottagande eller tillgång till innehållet.

(b) Intrång på intellektuell egendom, affärshemligheter, alla typer av avtalsenliga åtaganden, rätt till heder, integritet för familj eller privatperson och personlig profil, egendomsrättigheter som är ett resultat av överföring, distribution, lagring, tillgänglighet, mottagande eller tillgång till innehållet.

(c) Brist på sanning, riktighet, fullständighet, relevans eller aktualitet på innehåll som överförts, distribuerats, lagrats, mottagits, tillhandahållits, gjorts tillgängligt eller åtkomligt genom tjänsterna som erbjuds av tredjeparter genom hemsidan.

(d) Olämpligheten för alla ändamål och besvikelsen för de förväntningar som genererats av tjänsterna som tillhandahållits av tredjeparter genom hemsidan.

(e) Misslyckande, fördröjd prestanda, felaktig prestanda eller uppsägning av alla typer av skyldigheter mot tredjepartskontrakt med tredjeparter som är kopplade till tjänsternas bestämmelser på hemsidan,

(f) Brister och defekter på alla tjänster som tillhandahålls av tredjeparter genom hemsidan.

5.5. Friskrivning från garantier och ansvar för användning av Hemsidan, Tjänsterna och Innehåll från Användare

Comerleads har ingen skyldighet och kontrollerar inte hur användare använder hemsidan, Tjänsterna och Innehållet. Comerleads garanterat i synnerhet inte att användare använder Hemsidan, Tjänsterna och Innehållet i enlighet med detta rättsliga meddelande och, när det är lämpligt, med de specifika villkor som kan gälla, eller att de gör det på ett skötsamt och förståndigt sätt. Comerleads har ingen skyldighet att kontrollera eller verifiera användares identitet eller riktigheten, aktualiteten, fullständigheten eller äktheten på den data som användare anger eller publicerar om sig själva eller andra användare.

Comerleads avsäger sig från allt ansvar för alla typer av skador som kan uppkomma vid användandet av tjänster och innehållet som kommer från användare, eller som bero på brist på riktighet, aktualitet, fullständighet och/eller äkthet för den information som användare tillhandahåller till andra användare som sig själva och, i synnerhet men ej begränsat till, alla typer av skador som kan bero på en Användares personifiering av en annan person eller någon typ av kommunikation genom hemsidan.

6. SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

För att kunna använda vissa Tjänster måste Användare först förse Comerleads med specifika personuppgifter (hädanefter ”Personuppgifter”). Comerleads behandlar dessa Personuppgifter för de ändamål och under de villkor som är angivna i Integritetspolicy

Comerleads har vidtagit de säkerhetsnivåer för dataskydd som krävs enligt lag och försöker att införa andra metoder och ytterligare skyddstekniker. Användare bör trots detta vara medvetna om att säkerhetsåtgärder på internet inte är ofelbara.

7. FÖRFARANDE VID OLAGLIA KATEGORIER

Under omständigheter att någon Användare eller tredjeparter anser att det finns fakta eller situationer som avslöjar olagligheten för användandet av något Innehåll och/eller drivande av någon aktivitet som inkluderar hemsidor eller som är åtkomliga genom Portalen, och i synnerhet brott mot immateriella rättigheter (patent, industriella designer osv.) eller andra rättigheter skall denna skicka ett meddelande med följande information till Comerleads:

(a) den sökandes personuppgifter, namn, adress, telefonnummer och e-postadress

(b) Specifikationer för den påstådda illegala aktiviteten som utförts på Hemsidan, och, i synnerhet när det gäller påstådd kränkning av rättigheter, precis och specifik indikation på det skyddade innehållet och dess plats på hemsidan;

(c) Fakta eller omständigheter som avslöjar olagligheten för följande kategori;

(d) I fråga om brott mot rättigheter, handskriven signatur eller motsvarande, med privat information som tillhör innehavaren som utsatts för de åsidosättande rättigheterna eller personen som är auktoriserad att agera på dennes uppdrag;

(e) Uttryckligt uttalande, tydligt och under den sökandes ansvar att informationen som angivits i meddelandet är korrekt och att olagligheten som inträffat vid användandet av innehållet eller utförandet av de Kategorier som beskrivits.

8. ÅTERKALLELSE OCH AVSTÄNGNING AV TJÄNSTER

Comerleads kan närsomhelst, utan förvarning, återkalla eller upphäva de tjänster som erbjuds åt användare som bryter mot bestämmelserna i detta rättsliga meddelande.

9. VILLKOR OCH UPPSÄGNING

Hemsidans tjänsteleverans och andra tjänster ha, i princip, en obestämd varaktighet. Comerleads är dock auktoriserad att närsomhelst avsluta eller upphäva sidans tjänster och/eller alla Tjänster, utan att det påverkar några bestämmelser i detta avseende gällande relevanta Villkor. När det är rimligt och möjligt förvarnar Comerleads om uppsägningen eller upphävandet som rör sig om tillhandahållande av tjänster och andra Tjänster på Hemsidan.

10. STYRANDE LAGSTIFTNING

Villkor och användning av Comerleads Hemsida skall regleras och tolkas i enlighet med Spaniens lagar, och eventuella tvister som uppstår från användandet av denna tjänst framläggs uttryckligen av parterna till Madrids Domstols jurisdiktion (Spanien).

Vid förslag eller kan du kontakta oss via mejl på kunder@infoisinfo.se, eller genom att ringa följande telefonnummer(+34) 910149822