SEKRETESSPOLICY

I enlighet med bestämmelserna i den spanska organiska lagen 15/1999 från den 13 december om skydd av personuppgifter (allmänt känd under spanska förkortningen LOPD) och det spanska kungliga dekretet 1720/2007 från den 21 december genom vilket förordningarna som utformar LOPD (nedan kallad RLOPD) godkänns; europeiska allmänna förordningen om uppgiftsskydd (nedan kallad GDPR) från april 2016 och den spanska lagen 34/2002 från den 11 juli om informationssamhället och elektroniska handelstjänster (allmänt känd under spanska förkortningen LSSICE) informerar vi dig härmed att Comerleads, SL, ägare till denna webbplats www.infoisinfo.se (nedan kallad InfoisInfo) håller fast vid sina åtaganden när det gäller att leva upp till den gällande spanska lagstiftningen avseende behandling av personuppgifter och informationssäkerhet för att garantera användarna att insamlingen och behandlingen av de uppgifter som lämnas av dem sker med full säkerhetsgaranti. Innan du kontaktar InfoisInfo och lämnar personuppgifter bör du läsa igenom denna "Sekretesspolicy" och acceptera den genom att kryssa i rutan för detta i InfoisInfos registreringsformulär, eller genom att följa någon annan likvärdig process som har fastställts för detta ändamål.

Vår Sekretesspolicy berör både den personliga information som du lämnar, såväl som alla uppgifter som du tillåter oss att se när du använder dig av någon av de tjänster som tillhandahålls på webbplatsen.

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

InfoisInfo informerar härmed användarna om sin policy för skydd av personuppgifter så att de fritt och på eget bevåg kan bestämma om de vill delge InfoisInfo de personuppgifter som kan krävas av dem eller som kan erhållas genom deras användning av de tjänster och funktioner som vi tillhandahåller. Som ägare till domänen "www.infoisinfo.se", informerar Comerleads, S.L. användarna av Webbplatsen om sin policy för skydd av personuppgifter, som är tillämplig på de uppgifter som kan krävas av dem.

  1. Begärda uppgifter och behandling av dessa. Rätt till information. När användaren bestämmer sig för att registrera sig på InfoisInfo, kommer följande personuppgifter att begäras i sektionen “Registrera dig som användare”: Namn, E-postadress, Mobilnummer, i det enda syftet att registrera användaren och hantera hans/hennes konto, så att användaren kan kommunicera med de företag och användare som är intresserade av att köpa hans/hennes produkter eller anlita hans/hennes tjänster som erbjuds av InfoisInfo.

Genom att skicka uppgifterna samtycker användaren uttryckligen och otvetydigt till att InfoisInfo behandlar dessa, i enlighet med de villkor som anges i avsnitt II "Integritetskontroll".

Alla personuppgifter som beskrivs ovan, såväl som all annan information som lämnas av användarna genom att fylla i formulären på InfoisInfo-webbplatsen eller genom prenumeration eller registrering för någon av de tjänster som erbjuds av webbplatsen, kommer att behandlas och lagras i en personuppgiftsfil med namnet "Web Users", som ägs av Comerleads, SL och är vederbörligen registrerad i det allmänna personuppgiftsregistret hos den spanska myndighten för dataskydd, som är ensam ansvarig för och den enda mottagaren av informationen. Den nämnda filen tjänar syftet att upprätthålla relationen som upprättats med användaren; hantering, adminstrering, tillhandahållande, utökning och förbättring av de tjänster som erbjuds av InfoisInfo, genom dess webbplats “www.infoisinfo.se”.

  1. Integritetskontroll. Användaren har kontroll över sina uppgifter, och kan alltid få tillgång till dem och ändra dem. Användaren kan också återkalla sitt samtycke till användning av sina personuppgifter, genom att skicka mail till denna e-postadress: kunder@infoisinfo.se

När relationen mellan användaren och InfoisInfo har upphört, det innebär att när användaren säger upp sin prenumeration på tjänsten, raderas alla hans/hennes personuppgifter automatiskt.

  1. Användarens samtycke. Genom att klicka på knappen ”Skicka” i formuläret för användaruppgifter accepterar användaren villkoren som fastställts i denna “Sekretesspolicy”, och samtycker därmed uttryckligen och entydigt till att webbplatsens ägare behandlar hans/hennes personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i GDPR. Alla personuppgifter som samlas in från våra användare lagras av Comerleads, S.L., som garanterar att alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att säkerställa integriteten och säkerheten för de personuppgifter som lämnats. De uppgifter som samlas in bör vara lämpliga och relevanta, och inte överdrivna med avseende på omfattning, syften, och faststlagna, explicita och legitima tjänster som beskrivs i detalj i denna sekretesspolicy och samlas in på webbplatsen www.infoisinfo.se.

Genom att uttryckligen och otvetydigt acceptera dessa villkor, ger användaren dessutom Comerleads, S.L. befogenhet att skicka kommersiell information som kan vara användbar eller intressant för användaren med avseende på hans/hennes produkter och/eller tjänster.

  1. Rätt till tillgång till, rättelse, radering, begränsning och överföring av uppgifterna, samt rätt till att motsätta sig behandlingen av Personuppgifterna. InfoisInfo-användare kan när som helst och utan kostnad utöva de ovannämnda rättigheterna såsom erkänns i GDPR genom att ringa till numret (+34) 910149822, genom att skicka brev till Comerleads, S.L., Skatteregistreringsnummer B-85753614 registrerat på adressen Calle Alejandro González 5, 6th B, 28028, Madrid, eller genom att skicka mail till: kunder@infoisinfo.se, Referens: Personal Data Protection. Vi vill också påminna dig om att du kan skicka klagomål eller ersättningskrav till den spanska myndigheten för dataskydd angående användning av dina personuppgifter av Comerleads, S.L.

InfoisInfo får inte använda personuppgifterna för något annat ändamål än vad som anges i avsnitt I, och InfoisInfo skall upprätthålla maximal sekretess för de uppgifter som lämnats. I enlighet med bestämmelserna i LSSICE om sändning av kommersiell information via e-post skall InfoisInfo också tillhandahålla en elektronisk adress ( kunder@infoisinfo.se), genom vilken användare när som helst kan utöva sin rätt att motsätta sig för att när som helst säga upp sin prenumeration och därmed sluta ta emot meddelanden eller information.

InfoisInfo lägger stor vikt vid att säkerställa säkerheten och sekretessen för dina uppgifter. Därför informerar vi dig om att vi har genomfört de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som är nödvändiga för att garantera säkerheten för dina Personuppgifter, och därmed undvika ändring, förlust, behandling av och/eller obehörig åtkomst till dessa, med hänsyn till den tekniska utvecklingen, de lagrade uppgifternas natur och de risker de utsätts för, oavsett om de utgår från mänsklig handling eller den fysiska eller naturliga miljön, allt i enlighet med bestämmelserna i artikel 9 i LOPD och den ovannämnda europeiska förordningen om skydd av Personuppgifter.

ANVÄNDNING AV COOKIES

En cookie är en textfil som en webbserver kan lagra på datorns hårddisk för att lagra information om användaren, och den kan endast läsas av webbplatsen som skickat cookien till datorn. Den kan också användas på alla datalagrings- och återställningsenheter i mottagarens terminalutrustning. Webbplatsen www.infoisinfo.se använder cookies för att få tillgång till information om webbplatsens användare. Alla detaljer och information om användningen av cookies förklaras på ett tydligt och detaljerat sätt i vår "Policy för Cookies", i enlighet med bestämmelserna i artikel 22.2 i LSSICE, i dess lydelse enligt det spanska kungliga lagdekretet 13/2012, från den 30 mars, genom vilket direktiv 2002/58/EC, om behandling av personuppgifter och skydd av integritet i elektronisk kommunikation, införlivas i den spanska lagstiftningen.

LÄNKAR

Denna sekretesspolicy gäller endast webbplatsen ( www.infoisinfo.se). Vi lämnar inga garantier när det gäller åtkomst till denna webbplats genom länkar, eller länkar från denna webbplats till andra.

ÄNDRING

InfoisInfo kan ändra denna policy för att anpassa den till ny lagstiftning eller rättspraxis, samt framtida bästa praxisar. I sådana fall skall InfoisInfo på denna webbplats meddela alla ändringar som införs i skälig tid före deras genomförande och skall informera användarna om alla uppdateringar eller ändringar i denna sekretesspolicy.