ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV INFOISINFOS TJÄNSTER

1. Syfte.

Syftet med detta Avtal är att fastslå villkoren för användning av de tjänster som erbjuds av Comerleads, S.L. (nedan kallat InfoisInfo) och är tillgängliga på följande webbadress (www.infoisinfo.se). Dessa villkor gäller för alla Kunder som är registrerade på den ovannämnda webbplatsen, och som är intresserade av de produkter och/eller tjänster som InfoisInfo erbjuder via sin webbplats.

Genom att registrera sig på InfoisInfo erkänner Kunderna att de har läst och är informerade om dessa allmänna användarvillkor som de uttryckligen och fullständigt accepterar genom att "klicka" på popupfönstret med rubriken "Jag accepterar de allmänna användarvillkoren".

2. InfoisInfo Tjänster

InfoisInfo är en mötesplats på internet, riktad till yrkesfolk eller företagare (nedan kallade "användarna" eller "Användaren"), som är intresserade av att köpa och/eller sälja produkter och tjänster via webbplatsen www.infoisinfo.se.

InfoisInfo är en applikation som endast agerar mellanhand mellan säljaren och köparen (Användare), som gör det möjligt för dem att genom en dynamisk, säker, enkel, snabb och lättanvänd plattform visa upp, marknadsföra och erbjuda sina produkter och/eller tjänster.

Användaren accepterar uttryckligen att hans/hennes användning av de tecknade tjänsterna sker på egen bekostnad och risk.

2.1 Tjänster och Registrering

Användaren kan utnyttja InfoisInfos tjänster genom att på ett lätt och enkelt sätt skapa ett användarkonto genom att fylla i de uppgifter som krävs av webbplatsen. InfoisInfo godkänner användning av Tjänsterna efter att den berörda Användaren har slutfört sin registrering.

För att starta en session och börja utnyttja InfoisInfos tjänster måste Användaren registrera sig på hemsidan www.infoisinfo.se, och ange sitt namn, e-postadress och lösenord. Användare kan kontakta varandra via de olika kontaktkanaler som varje användare anger som uppgifter om företaget, till exempel: E-postadress, Telefon, Adress, Webbsida och Sociala Media, samt de som är resultat av aktiviteter och kommunikation mellan användare på själva webbsidan www.infoisinfo.se.

Efter registrering ska Användaren fylla i ett formulär för publicering för sitt företag och fylla i var och en av uppgifterna specificerade där, som anges nedan:

Alla uppgifter som lämnas av Användaren ska vara korrekta, riktiga och kontrollerbara. Den registrerade Användaren är alltid ansvarig för skydd av sitt lösenord och ska därför ta på sig alla skador som kan uppstå till följd av otillbörlig användning, överföring, avslöjande eller förlust av lösenordet. Användaren bör omedelbart informera InfoisInfo om han eller hon kan ha anledning att misstänka att hans/hennes lösenord har använts utan tillstånd eller kan vara föremål för sådan obehörig användning. All åtkomst till behörighetsområden och/eller användning av Tjänsten som har utförts med hjälp av lösenordet tillhörande en registrerad Användare ska under alla omständigheter tolkas som att det har utförts av Användaren i fråga, som ensam är ansvarig för denna åtkomst och användning.

Genom att acceptera Användarvillkoren samtycker Användaren till att hans/hennes uppgifter sparas i InfoisInfo-filen och behandlingen av dessa upgifter bör ske i enlighet med vår "Sekretesspolicy".

2.2 Beskrivning av InfoisInfo

InfoisInfo är en applikation som endast agerar mellanhand mellan säljaren och köparen. Följaktligen äger InfoisInfo inte något av de föremål som säljs eller som har sålts via plattformen, och InfoisInfo är inte en part i det försäljningsavtal som ingås enbart mellan köpare och säljare. Dessutom ingriper InfoisInfo inte som en förmedlare i användarnas förhandlingar om och teckning av Tjänster.

InfoisInfo granskar eller utvärderar inte de produkter som erbjuds av användarna via plattformen, därmed kan InfoisInfo under inga omständigheter, varken direkt, indirekt eller subsidiärt, hållas ansvarig för skador av alla slag som uppstår genom användarnas och/eller tredje parters användning och beställning av innehåll och aktiviteter via tjänsten. InfoisInfo kan inte heller hållas ansvarig för att dessa innehåll och aktiviteter är lagliga, tillförlitliga, användbara, riktiga, noggranna, korrekta och aktuella.

Generellt kan de produkter som har köpts via InfoisInfo-applikationen inte returneras till InfoisInfo, eftersom InfoisInfo agerar en fri plattform för möte och förmedling. Alla returer och byten av varor bör avtalas direkt mellan säljaren och köparen (Användarna). Generellt kan rätten att vägra inte tillämpas vid transaktioner som genomförs via InfoisInfo-applikationen, utom i de fall som uttryckligen godtas enligt lagen, i vilket fall denna rätt skall utövas direkt av köparen gentemot säljaren, och InfoisInfo kan under inga omständigheter hållas ansvarig för att säljaren följer lagstiftningen.

Alla Användare som vill köpa produkterna eller teckna tjänsterna som marknadsförs via webbplatsen www.infoisinfo.se, förbinder sig att betala ett pris som avtalas mellan Användarna, antingen "Per timme" eller "Enligt avtal" för den period som har fastställts i detta syfte, enligt vad som enges i publication of ads-filen på Webbplatsen. Alla priser som avtalas mellan parterna bör inkludera motsvarande mervärdesskatt (moms).

3. Åtkomst till Användarkonto och Sökning

Åtkomst fås genom användarens webbläsare och genom användning av ett lösenord som skapas av användaren. Detta lösenord ska vara personligt och hemligt, och bör därför förvaras vederbörligen av användaren, så att det under inga omständigheter kan användas av tredje part. Användaren är fullt ansvarig för användning av sitt personliga lösenord, och befriar därmed InfoisInfo från allt ansvar i detta avseende.

En användare som på något sätt har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter och åtaganden kan nekas åtkomst till tjänsten.

Kunden tar på sig det fulla ansvaret för alla fordringar som otillbörlig användning av tjänsterna kan leda till.

4. Förbehåll för Rätt till Registrering

Innan registrering på webbplatsen beviljas kontrollerar InfoisInfo de uppgifter som lämnas i publication of service-filen, och förbehåller sig rätten att ta bort eller inte publicera det innehåll som innehåller reklam, marknadsföring eller produkter, tjänster eller kommersiella aktiviteter eller andra föremål som inte avser uteslutande spridning av yttranden eller information.

InfoisInfo varken accepterar eller publicerar text vars innehåll eller länkar som den innehåller kan tolkas som ärekränkande, förnedrande, förolämpande, skadliga eller strider mot den spanska lagstiftningen, inklusive sådana som kan innebära kränkning av rättigheter av minderåriga och barn. Allt innehåll ska respektera människornas värdighet och får inte innehålla några ord eller uttryck som direkt eller indirekt främjar, uppammar eller uppmuntrar till hat, fientlighet, diskriminering eller våld mot någon grupp, en del av en grupp eller en viss person uteslutande på grundval av tillhörighet till den gruppen, på rasistiska, antisemitiska eller andra grunder som hänvisar till ideologi, religion eller övertygelse, eller på grundval av tillhörighet till en etnicitet, ras eller nationalitet; ursprung; kön, sexuell läggning eller identitet; sjukdom eller funktionshinder. Innehållet får inte innehålla hot, förolämpningar eller personliga attacker på andra personer eller särskilda företag. Kommentarer med oanständigt eller pornografiskt innehåll är inte tillåtna.

5. Rapportering av olagliga verksamheter

Om en Användare eller tredje part skulle anse att det finns fakta eller omständigheter som avslöjar den olagliga karaktären av användningen av ett innehåll och/eller bedrivandet av någon verksamhet på webbplatser som är inkluderade eller tillgängliga genom Webbplatsen, och i synnerhet intrång i immaterialrättigheter eller äganderätter (patent, modeller, industriella ritningar, varumärken och handelsbeteckningar etc.), eller andra rättigheter, bör den berörda Användaren eller tredje part skicka ett meddelande till InfoisInfo som innehåller följande information:

  1. Sökandens personuppgifter: namn, adress, telefonnummer och e-postadress;

  2. Beskrivning av den misstänkta olagliga verksamheten som utförs på Webbplatsen, och i synnerhet om den innebär en kränkning av rättigheter, en exakt och konkret beskrivning av det skyddade innehållet samt deras placering inom webbplatserna;

  3. Fakta eller omständigheter som avslöjar den olagliga karaktären av verksamheten;

  4. I händelse av intrång i rättigheter, handskriven eller likvärdig signatur, åtföljd av personliga uppgifter, av ägaren till de påstådda kränkta rättigheterna eller av den person som har befogenhet att agera för ägarens räkning och i dennes namn;

  5. En uttrycklig förklaring, tydlig och på sökandens ansvar, att uppgifterna i anmälan är korrekta och visar den olagliga karaktären av användningen av innehållet eller utförandet av de beskrivna verksamheterna.

6. Uteslutning av Användare

InfoisInfo förbehåller sig rätten att hindra en Användare som bryter mot någon av de regler som fastställs i dessa Användarvillkor, lagen eller moral, från att använda Tjänsten, antingen tillfälligt eller på obestämd tid. InfoisInfo får också enligt eget omdöme utesluta Användare, och även helt eller delvis säga upp Tjänsten, när InfoisInfo anser att sådan uteslutning är lämplig för att förbättra Tjänsten och/eller övriga användare.

7. Yrkanden och kundservice

Alla yrkanden ska helst lämnas in genom att skicka meddelande till e-postadressen kunder@infoisinfo.se, eller via telefon på numret +34 91 014 98 22, eller genom att skicka bestyrkt kopia till Comerleads, S.L., Att. Servicio de Resolución de Incidencias, Calle Alejandro González, 5. CP 28028 Madrid. (Spain).

8. Skadestånd

Användare förbinder sig att ersätta och befria InfoisInfo, samt dess leverantörer, licenstagare, licensgivare, underleverantörer, agenter, ombud och anställda, från allt ansvar för skador som uppstår till följd av hans/hennes otillbörliga användning av den tecknade tjänsten: eller till följd av Kundens underlåtenhet att uppfylla de skyldigheter som fastställs i detta Avtal, inklusive, utan begränsning, alla oförenligheter med Kundens yttranden eller garantier; och Kunden är ensam ansvarig för betalning av ersättning för skador som InfoisInfo vid olika tidpunkter kan vara skyldig att betala till tredje part.

9. Giltighetstid och uppsägning

Giltighetstiden av Webbplatsens tjänster och alla Tilläggstjänster kommer i princip att vara obestämd. Trots detta är InfoisInfo berättigad att när som helst säga upp eller avbryta Webbplatsens tjänst och/eller alla Tilläggstjänster, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna som fastställs i detta avseende i de Särskilda Villkoren. Så snart det rimligvis är möjligt, ska InfoisInfo förvarna Användaren i händelse av uppsägning eller upphävande av Webbplatsens tjänst och Tilläggstjänsterna.

10. Tjänstens kvalitet och Undantag från Garanti

Varken InfoisInfo eller dess informatörer, licenstagare, licensgivare, anställda, agenter, ombud och leverantörer garanterar några resultat med avseende på ett visst antal användare för de stödda avtalen eller framgång för en viss annons eller artikel om Användarens produkter/tjänster eller annan information som kan ha lämnats eller är relaterad till InfoisInfo.

InfoisInfo utesluter, för egen räkning och för sina leverantörers, licenstagares, licensgivares, underleverantörers, konsulters, agenters, ombuds och/eller anställdas räkning alla former av garanti, i synnerhet men utan begränsning, med avseende på: (1) tillgängligheten, lämpligheten eller den tecknade tjänstens innehåll och/eller information, produkter eller tjänster som är tillgängliga via denna tjänst; (2) tillfredsställande kvalitet och säljbarhet, och/eller lämplighet för ett visst ändamål.

11. Ansvarsbegränsning

InfoisInfo, dess informatörer, licenstagare, licensgivare, anställda, agenter, ombud eller underleverantörer ansvarar inte under några omständigheter för skador, direkta eller indirekta, oavsiktliga eller följdskador, som framgår i detta Avtal, som uppstår till följd av tredje parts användning av den tecknade tjänsten och/eller de webbplatser som den länkar till, liksom för handlingar, fel eller försummelser av tredje parter för vilka InfoisInfo genom avtal kan tillhandahålla länkar till innehåll, annonser eller annan typ av data eller information.

InfoisInfo ansvarar inte för uteblivna eller försenade betalningar, om sådana förseningar uppstår till följd av en arbetstrejk eller lockout, en begränsning av leveranser, störningar, terrordåd, uppror, bränder, översvämningar, stormar, explosioner, jordbävningar, funktionsstörningar i internetförbindelse, ett datavirus, krig, statliga åtgärder eller alla andra fall av force majeure som rimligen kan ligga utanför InfoisInfos kontroll.

I undantagsfall är InfoisInfo, samt dess leverantörer, licenstagare, licensgivare, anställda, agenter, ombud eller underleverantörer ansvariga för handlingar som kan tillskrivas någon av dem; uteslutande för direkta skador som uppstår till följd av: funktionsfel vid utförandet av tjänsten, fel, underlåtenhet, avbrott, förlust, brist, underlåtenhet att leverera, datavirus, förstörelse, obehörig åtkomst, ändring och obehörig användning av filerna.

12. Skydd av personuppgifter

I enlighet med bestämmelserna i de europeiska förordningarna om skydd av uppgifter från den 27 april 2016 och den spanska organiska lagen 15/1999, från den 13 december (LOPD), ska alla personuppgifter som användaren lämnar i samband med registrering på InfoisInfo (namn, e-postadress och telefonnummer) endast behandlas för att aktivera och hantera användarens konto så att han/hon kan kommunicera med de företag och användare som är intresserade av att köpa eller anlita hans/hennes produkter och/eller tjänster som erbjuds genom InfoisInfo.

De ovannämnda uppgifterna ska lagras i en automatiserad fil som ägs av Comerleads, S.L., och vederbörligen registrerats hos den spanska myndigheten för dataskydd, för de ändamål som beskrivs i vår Sekretesspolicy.

I detta syfte informerar InfoisInfo sina användare om att InfoisInfo har genomfört alla tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som är nödvändiga för att garantera säkerheten för deras personuppgifter och på så sätt undvika ändring, förlust, behandling av och/eller obehörig åtkomst till dessa, med hänsyn till den tekniska utvecklingen, de lagrade uppgifternas natur och de risker de utsätts för, oavsett om de utgår från mänsklig handling eller fysisk eller naturlig miljö, allt i enlighet med bestämmelserna i artikel 9 i LOPD och de ovanstående hänvisade europeiska förordningarna om dataskydd.

I enlighet med betämmelserna i den gällande lagstiftningen har du rätt att få tillgång till dessa uppgifter, och dina uppgifter ska lagras i denna fil tills du uttrycker din önskan om begränsning, överföring, rättelse eller radering. För att utöva dina rättigheter kan du ringa gratis till telefonnumret (+34) 910149822, eller skicka ett mail till följande e-postadress: kunder@infoisinfo.se, eller skicka ett brev till följande adress: S.L., Calle Alejandro González, 5. CP 28028 Madrid. (Spain)

För mer information om vår behandling av dina uppgifter, se vår Sekretesspolicy.

13. Ändringar

Dessa allmänna villkor kan när som helst ändras av InfoisInfo, och sådana ändringar ska vara tillgängliga och publicerade på webbplatsen. Ändringar av viktiga delar får under inga omständigheter påverka redan gällande avtal, såvida de ändrade villkoren inte har godkänts uttryckligen.

14. Åldersgräns

Avändaren anger att han eller hon vid tidpunkten för tecknandet av tjänster som erbjuds av InfoisInfo är 18 år eller äldre, och att han/hon har läst och förstått de allmänna villkoren i sin helhet.

15. Tillämplig lag och behörig domstol.

Villkoren och användningen av Comerleads Site regleras och tolkas i enlighet med spansk lagstiftning, och vid alla tvister som uppstår vid användning av denna tjänst, godtar parterna uttryckligen Madrids (Spanien) domstolars exklusiva behörighet.

Om du har några förslag, kan du skicka mail till kunder@infoisinfo.se eller ringa till detta nummer (+34) 910149822.

RÄTTSLIGT MEDDELANDE

Comerleads, S.L., i enlighet med den spanska lagen 34/2002 från den 11 juli om informationssamhället och elektroniska handelstjänster (mer känd under spanska förkortningen LSSICE) meddelar härmed att:

1. www.infoisinfo.se är en webbplats ägd av Comerleads, S.L. (nedan kallat Comerleads), ett företag med säte i Madrid, registrerat på adressen Calle Alejandro González 5, 6th B, 28028, Madrid, Spanien; med Skatteregistreringsnummer B-85753614, och registrerat vid handelsregistrets kontor i Madrid under Volym: 26.881, Dokument: 174, Avsnitt: 8, Sida: M-484456, Inlägg: 1.

För att kontakta oss kan du skriva till följande e-postadress: kunder@infoisinfo.se, eller ringa oss på följande telefonnummer: (+34) 910 14 98 22.

2. Domänen www.infoisinfo.se har till syfte att erbjuda användare beskrivning av de tjänster och innehåll (nedan kallade "Tjänster") som erbjuds av Comerleads eller tredje parter.

3. De allmänna villkoren som fastställs här reglerar åtkomst till och användning av webbplatsen www.infoisinfo.se (nedan kallad "Webbplatsen"), som Comerleads erbjuder internetanvändare utan kostnad. Utan hinder av ovanstående medför vissa av de tjänster som tillhandahålls av Comerleads eller tredje parter som är associerade med Webbplatsen betalning av en avgift i den form som bestäms i motsvarande Särskilda Villkor. Användning av webbplatsen innebär fullt godkännande av dessa villkor.

4. Generellt kan tillhandahållandet av Tjänsterna endast ske efter att Användaren har slutfört sin registrering. Därutöver erbjuder Comerleads sina Användare vissa Tjänster, vars användning kräver ytterligare registreringsuppgifter. Den ovannämnda registreringen sker i den form som uttryckligen anges i själva tjänsten eller i de gällande Särskilda Villkoren.

För att få tillgång till och/eller använda vissa registrerade tjänster, tilldelas Användaren ett eller flera Användarnamn och lösenord och ingår ett åtagande att använda sig flitigt av båda (Användarnamnet och lösenordet) och att hålla dessa hemliga, för att på så sätt undvika skador som kan uppstå till följd av felaktig eller oaktsam användning av dessa uppgifter.

5. Alla uppgifter som lämnas av Användarna genom Tjänsterna ska vara korrekta. I detta syfte förklarar Användaren att han/hon har uppnått den lagstadgade åldern och garanterar riktigheten av alla uppgifter som lämnas i samband med att han/hon fyller i de formulär som krävs för att prenumerera på Tjänsterna. Användaren är också ansvarig för att alltid uppdatera sina uppgifter som har lämnats till Comerleads, så att dessa uppgifter vid alla tidpunkter ska överensstämma med Användarens aktuella situation. Användaren är under alla omständigheter ensam ansvarig för alla oriktiga eller felaktiga utlåtanden han/hon har gjort och för alla skador som åsamkas Comerleads eller tredje parter baserat på de uppgifter som lämnats av Användaren.

6. Alla immateriella rättigheter till webbplatsen www.infoisinfo.se, såväl som rättigheterna rörande dess källkod, design, navigeringsstruktur, databaser och de olika element som Webbplatsen innehåller, ägs av Comerleads, som ensam äger alla former av nyttjanderätter till dessa, i synnerhet rätten till reproduktion, distribution, offentlig kommunikation och omvandling.

7. Delvis visning, tryckning och nedladdning av Webbplatsens innehåll är endast tillåtet om följande villkor är uppfyllda samtidigt:

8. Comerleads förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning ändra och uppdatera informationen på Webbplatsen, samt dess konfiguration och design och villkoren för åtkomst till denna.

9. Comerleads garanterar inte att det inte förekommer avbrott eller fel under användning av Webbplatsen eller dess innehåll eller att informationen på Webbplatsen alltid är aktuell. Comerleads förbinder sig dock att vidta alla lämpliga åtgärder för att korrigera fel, återupprätta kommunikation och uppdatera innehållet, så länge det inte finns några orsaker som kan göra det omöjligt eller svårt att genomföra detta, och så snart Comerleads är informerad om dessa fel, avbrott eller bristande aktualitet i innehåll.

10. Användaren är ensam ansvarig för all användning av Webbplatsen, såväl som all otillbörlig användning av informationen som finns tillgänglig på Webbplatsen. Comerleads ansvarar inte för följder eller skador som uppkommer till följd av tillgång till eller användning av Webbplatsen.

11. I enlighet med Comerleads Skräppostpolicy är Användare skyldiga att avstå från att:

(i) samla in uppgifter för reklamändamål och skicka meddelanden i reklam- och marknadsföringssyfte eller av någon annan kommersiell karaktär utan föregående begäran eller samtycke;

(ii) skicka andra typer av oönskade eller ej godkända meddelanden till en grupp personer;

(iii) skicka oönskade eller ej godkända kedjebrev.

12. Comerleads kan inte heller hållas ansvarig för säkerhetsfel eller för de skador som kan orsakas på användarens datorsystem (hårdvara och programvara) eller på de filer och dokument som finns lagrade på detta, som kan uppstå till följd av:

13. Comerleads ansvarar inte för innehåll på andra webbplatser som det länkas till på Webbplatsen. Comerleads garanterar inte heller att det inte finns virus eller andra element i det länkade innehållet, som kan medföra förändringar i användarens datorsystem (hårdvara och programvara) eller i hans/hennes dokument eller filer, och utesluter därmed ansvar för skador av alla slag som användaren av dessa skäl kan drabbas av.

Om en användare, en kund eller en tredje part anser att innehållet eller tjänsterna som tillhandahålls av de länkade webbplatserna är olagliga eller orsakar ersättningsgilla skador på egendomen eller rättigheterna av användaren, en kund eller en tredje part, och att dessa i synnerhet består av:

Ska användaren skicka ett mail till (kunder@infoisinfo.se), så att administratörerna kan inleda lämpliga förfaranden för att lösa de relevanta problemen.

14. Comerleads äger de industriella och immateriella rättigheterna till sina produkter och tjänster. När det gäller hänvisningar till produkter och tjänster från tredje parter erkänner Comerleads deras ägares alla motsvarande industriella och immateriella rättigheter, och enbart omnämnande eller visning av dessa produkter och tjänster på Webbplatsen innebär inte på något sätt anspråk på rättigheter, inte heller innebär det att Comerleads tar på sig ansvaret för dessa; det innebär vidare inte heller att Comerleads stödjer, sponsrar eller rekommenderar dessa produkter och tjänster, såvida inte det uttryckligen anges.

15. Obehörig användning av informationen på Webbplatsen, vidareförsäljning av denna och intrång i någon av Comerleads immateriella rättigheter, inklusive obehörig användning av dess varumärke InfoisInfo, kommer att medföra rättsligt fastställd skadeståndsskyldighet.

16. Villkoren och användningen av Comerleads Site regleras och tolkas i enlighet med spansk lagstiftning, och vid alla tvister som uppstår vid användning av denna tjänst, godtar parterna uttryckligen Madrids (Spanien) domstolars exklusiva behörighet